V/v Thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp và Đề cương HK 203 và HK 211

Theo quy định của phòng Đào tạo, môn Thực tập ngoài trường (IM3313, IM3323) là môn tiên quyết của môn Đề cương luận văn tốt nghiệp (IM4311, IM4321), và môn Đề cương là môn tiên quyết của môn Luận văn tốt nghiệp (IM4313, IM4323).

Vừa qua, do tình hình dịch Covid19, sinh viên chưa hoàn thành môn Thực tập trong học kỳ HK203 đã được dời (nộp điểm trễ) để thực hiện trong học kỳ HK211 cùng với môn Đề cương.

Nay nếu sinh viên chưa hoàn thành môn Thực tập trong học kỳ HK211, đồng nghĩa cũng chưa thể hoàn thành môn Đề cương luận văn, do điều kiện tiên quết trong quy định trên.

Văn phòng Khoa Quản lý Công nghiệp đã thu thập danh sách sinh viên và sẽ đề nghị nhà trường kéo dài thời gian nộp điểm của 2 môn học này qua HK212, và các sinh viên lưu ý là môn Luận văn tốt nghiệp sẽ phải thực hiện trễ 1 học kỳ so với kế hoạch chuẩn (do môn Đề cương luận văn chưa hoàn thành).

Văn phòng Khoa Quản lý Công nghiệp.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đã ký

Ts. Nguyễn Vũ Quang