Thông báo Về việc Đăng ký môn học Bổ sung các môn Khối tốt nghiệp gồm Thực tập, Đồ án, Khoá luận Học kỳ 233

Dựa trên lịch Học vụ của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM về việc đăng ký môn học bổ sung đợt 2 và đợt 3 các môn Khối tốt nghiệp gồm: Thực tập, Đồ án, Khoá luận,

Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên chưa hoàn thành ĐKMH HK 233 và có nguyện vọng đăng ký bổ sung và để kịp tiến độ thực hiện các môn Khối tốt nghiệp theo lịch Giáo vụ Khoa, VPK QLCN thông báo mở cổng thông tin đăng ký môn học bổ sung, thời hạn hoàn thành: 11g30 trưa Thứ 2 – 20/05/2024:

a) Đăng ký môn Thực tập ngoài trường (bổ sung): >>TTNgTr<<

b) Đăng ký môn Đồ án chuyên ngành (bổ sung): >>ĐOANCN<<

c) Đăng ký môn Khoá luận tốt nghiệp (bổ sung): >>KLTN<<

1/ Điều kiện để được DKMH Khối tốt nghiệp (Thực tập, Đồ án, Khoá luận):

– SV phải thoả đủ 2 điều kiện là: Chuẩn ngoại ngữ + số tín chỉ tích luỹ ngành. (PDT sẽ hậu kiểm và rà soát lại điều kiện của từng em SV và sẽ cập nhật tkb nếu đạt)

– Tham khảo quy định chuẩn ngoại ngữ: >>CHUANAV<< (Mục Phụ lục 7 và 8)

– Tham khảo quy định số tín chỉ tích luỹ ngành: >>QUYDINHTC<< (Mục 15.5)

2/ Chú ý Quan Trọng:

– Những SV đã có kết quả DKMH các môn Khối tốt nghiệp thành công cho HK 233 trên trang PDT thì sẽ KHÔNG đăng ký vào các links bổ sung này. 

VPK thân báo,