Sứ mạng

SỨ MẠNG

Khoa Quản lý Công nghiệp (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM) tạo ra giá trị về tri thức cho cộng đồng/xã hội thông qua sự kết hợp các hoạt động Sáng tạo tri thức (Nghiên cứu khoa học), Chuyển giao tri thức (Đào tạo) và Sử dụng tri thức (Tư vấn & Ứng dụng) trong lĩnh vực quản lý. Trong phạm vi trường Đại học Bách Khoa, Khoa Quản lý Công nghiệp là đơn vị cầu nối giữa các khối kiến thức kỹ thuật và khối kiến thức quản lý, tạo nên một chỉnh thể trong xu thế đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực ngày nay.Text box item sample content
BAN CHỦ NHIỆM KHOA Từ trái sang: TS. Nguyễn Vũ Quang, TS. Trương Minh Chương, TS. Dương Như Hùng, ThS. Trần Duy Thanh

Vào cuối những năm 1980, khi Việt Nam bắt đầu đổi mới, tôi thấy cần có một khoa quản lý trong trường kỹ thuật để người kỹ thuật không chỉ biết đơn thuần về kỹ thuật mà còn có ý thức về kinh tế quản lý trong những hoạt động và công tác của mình. Hơn thế nữa, khi quản lý gắn với kỹ thuật thì tính chất quản lý của khoa Quản lý Công nghiệp sẽ nổi trội hơn so với các khoa quản lý đơn thuần.

GS.TS. PHẠM PHỤ
NGƯỜI SÁNG LẬP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP