nbnguyen@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 106B10

ThS. Nguyễn Bắc Nguyên

Giảng viên
  • Thạc sĩ, Kinh doanh và Kinh tế Quản lý, Chulalongkorn University (Thái Lan), 2014

Hướng nghiên cứu

  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Các môn học tham gia giảng dạy (KHÔNG CÓ?)

KINH TẾ VI MÔ

Giảng viên : Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo