lthgiang@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 104B10

ThS. Đoàn Phương Nhi

Thạc sĩ, Giảng viên
  • Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2019
  • Cử nhân, Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, 2016

Hướng nghiên cứu

  • Quản trị công ty
  • Tài chính

Bài báo tạp chí/hội nghị

  • Doan P N, Nguyen T H. Tính độc lập của hội đồng quản trị và hành vi quản trị lợi nhuận – nghiên cứu tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Sci.Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag.; 3(SI1):S97-S105

Các môn học tham gia giảng dạy

KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Lại Huy Hùng, Phạm Tiến Minh, Trần Duy Thanh

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn