hkpmai@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

ThS. Hứa Kiều Phương Mai

Giảng viên
  • Thạc sĩ, Quản lý, kinh tế và nghiên cứu người tiêu dùng, (Hà Lan), 2012

Hướng nghiên cứu

  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hứa Kiều Phương Mai, Lê Thị Thanh Xuân