Một doanh nghiệp bán lẻ Hàn Quốc thông báo tuyển dụng.

Demand & Supply Planning

Overall job:

– Specializes in carrying out research and analysis to predict consumer demand so as to manage inventory.

Chuyên thực hiện nghiên cứu và phân tích để dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng để quản lý hàng tồn kho.

– Take lead on supply planning/ stock ordering for each store to ensure fulfill the goods.

(Lập kế hoạch cung ứng / đặt hàng cho từng cửa hàng để đảm bảo đủ hàng hàng hóa bán.)

Description tasks in detail:

1. Demand Planning

– Analyzing sales, stock, and other data statistics..

Phân tích số bán, tồn kho và các các số liệu thống kê dữ liệu khác.

– Develop and maintain accurate supply and demand forecasts, define root cause impacting forecast accuracy and propose initiatives for improvement. Collecting data from internal and external sources on factors known to affect demand.

Phát triển và duy trì dự báo cung và cầu chính xác, xác định nguyên nhân gốc rễ ảnh hưởng đến độ chính xác của dự báo và đề xuất các sáng kiến để cải thiện. Thu thập dữ liệu từ các nguồn bên trong và bên ngoài về các yếu tố được biết là ảnh hưởng đến nhu cầu.

– Manage database, documentation, and standard operating procedures for demand planning processes and systems.

Quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu và quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các quy trình và hệ thống lập kế hoạch nhu cầu.

– Develop and maintain relationships with key stakeholders across the organization to facilitate effective demand planning and communication.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các bên bộ phận khác trong toàn công ty để tạo điều kiện lập dự báo nhu cầu hiệu quả.

– Handling supply planning by considering forecast, stock on hand, incoming shipments, safety stock

Xử lý kế hoạch cung ứng bằng cách xem xét dự báo, tồn kho onhand, lô hàng đến, tồn kho an toàn

2. Supply Planning

– Lead supply strategy including supply vendor, safety stock, and order process

Lead kế hoạch supply hàng từ nhà cung cấp cung cấp, kho an toàn và toàn bộ quy trình đặt hàng.

– Provide supply visibility to stakeholders, it includes PO plan, inventory status, leadtime

Cung cấp khả năng hiển thị nguồn cung cho các bên liên quan, nó bao gồm kế hoạch PO, tình trạng hàng tồn kho, thời gian giao hang.

– Collaborate with stakeholders to solve supply issues/risks

Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề / rủi ro về nguồn cung

– Measure/report supply chain KPIs including inventory/forecast accuracy/shipment accuracy.

Đo lường / báo cáo KPI chuỗi cung ứng bao gồm hàng tồn kho / dự báo độ chính xác / lịch giao hàng.

(- Prepare meeting materials and support arrangements for S&OP meeting)

– Continuous improvement and reports

Liên tục cải tiến và báo cáo liên tục quy trình.

– Monitoring/reporting on deviations in actual vs. planned inventory levels

Giám sát / báo cáo về độ lệch trong mức tồn kho thực tế so với kế hoạch

– Manage database, documentation, and standard operating procedures for supply planning processes and systems.

Quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu và quy trình vận hành chuẩn cho các quy trình và hệ thống lập kế hoạch cung ứng.

3. Inventory management

– Highlight inventory risks to stakeholders including OOS risk, aging risk, near-expired stock risk, and follow-up for actions.

Highlight các rủi ro hàng tồn kho cho các bên liên quan bao gồm rủi ro thiếu hàng OOS, rủi ro date, rủi ro tồn kho sắp hết hạn và theo dõi các hành động.

– Identify and manage potential inventory obsolescence to minimize write-offs

Xác định và quản lý hàng tồn kho tiềm năng để giảm write offs hàng hóa

– Highlight to Logistics Team for peak seasons, stockpile

Highlight cho team Logistics cho mùa cao điểm, kho dự trữ

4. Other tasks

– Improvement Projects related to planning functions

– Jobs assigned by direct manager

Yêu cầu công việc

– University Graduation, Degree Educated: Business Studies / Supply Chain or relevant qualification.

– 5+ year experience in Demand Supply Planning/ Data Analysis

– Advanced Excel (VBA) analysis skills is Must

– Ability to work under pressure and to prioritize workload to meet deadlines

– Ability to develop strong internal relationships and interact at all levels

Liên hệ: Ms Trâm trantrampr89@gmail.com

Lương từ 15-30 triệu/ 1 tháng

Địa chỉ làm việc: Quận 7 Tp HCM