Danh sách phân công GVHD và Lịch thực hiện Thực tập ngoài trường Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

(Thời gian 8 tuần từ 30/01/2023 đến 26/03/2023)

STT 

Công việc 

Thời gian 

Ghi chú 

1 

Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp) 

Dự kiến 10/12 hoặc 11/12/2022 

  • Thời gian và phòng sẽ TB sau 

2 

Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: LINK  

Từ 12/12/2022 tới 18/12/2022 

23/12/2022 Khoa chuyển DS hướng dẫn TTTN về BM phân công 

3 

-BM phân công GVHD 

-GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1 

26/12/2022-30/12/2022 

02/01/2023: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 1 về Khoa 

4 

Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1 

Từ 02/01/2023 – 06/01/2023 

09/01/2023: SV nhận QĐ lần 1 tại BM 

5 

SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có) 

Trước 10g00, ngày 10/01/2023 

Trước 17g00 10/01/2023: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 2 về Khoa 

6 

Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2 

Từ 30/01/2023 – 03/02/2023 

Dự kiến 06/02/2023: SV nhận QĐ lần 2 tại BM 

7 

Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM 

30/01/2023 

 

8 

SV nhận thư cảm ơn và quà cho CBHD ngoài trường tại BM 

Từ 13/03/2023 tới 17/03/2023 

Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về BM 

9 

Nộp báo cáo TTTN tại BM 

Trước 10g00, thứ Hai ngày 27/03/2023 

BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV 

10 

Bảo vệ Thực tập tốt nghiệp 

Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023 

BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 11/04/2023 

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG