Lịch thực hiện Thực tập ngoài trường, HK 1 năm học 2022 – 2023

(Thời gian 8 tuần từ 19/09/2022 đến 13/11/2022)

Công việcThời gianGhi chú

Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp)

 

–  SV liên hệ ThS. Duy Thanh khi có thắc mắc: tdthanh@hcmut.edu.vn

Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: LINK

Từ 15/08/2022 tới 21/08/2022

29/08/2022 Khoa chuyển DS hướng dẫn TTTN về BM phân công

-BM phân công GVHD

-GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1

29/08/2022-02/09/2022

05/09/2022: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 1 về Khoa

Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1

Từ 05/09/2022 – 09/09/2022

12/09/2022: SV nhận QĐ lần 1 tại BM

SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có)

Trước 10g00, ngày 12/09/2022

Trước 17g00 12/09/2022: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 2 về Khoa

Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2

Từ 13/09/2022 – 16/09/2022

Dự kiến 19/09/2022: SV nhận QĐ lần 2 tại BM

Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM

19/09/2022

 

SV nhận thư cảm ơn và quà cho CBHD ngoài trường tại BM

Từ 31/10/2022 tới 04/11/2022

Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về BM

Nộp báo cáo TTTN tại BM

Trước 10g00, thứ Hai ngày 14/11/2022

BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV

Bảo vệ Thực tập tốt nghiệp

Từ 21/11/2022 đến 27/11/2022

BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 28/11/2022

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

 
TS. NGUYỄN VŨ QUANG