Lịch thực hiện luận văn tốt nghiệp – Khoá 19 trở về trước HK3 – năm học 2022-2023

(Thời gian 15 tuần, từ 05/06/2023 đến 15/09/2023)

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINK

Từ 10/04/2023 tới trước 17g00, ngày 23/04/2023

 

2

Các Bộ môn phân công và công bố danh sách SV, GVHD

Phân công: 01/05/2023 đến 07/05/2023

08/05/2023: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website

3

SV chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHD

Từ ngày 05/06/2023

Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi.

4

Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ môn

Trước 10g00 thứ Tư, 14/06/2023

 

5

Bảo vệ đề cương lần 1

Từ 19/06/2023 đến 23/06/2023

Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 10g00, ngày 03/07/2023

6

Bảo vệ đề cương lần 2

Từ 26/06/2023 đến 30/06/2023

7

Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM

31/07/2023: GVHD báo cáo BM

02/08/2023: BM báo cáo Khoa

BM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ

8

SV nộp luận văn tại BM

Trước 10g00, thứ Hai, ngày 18/09/2023

BM báo cáo tình hình nộp LVTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 18/09/2023 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ

9

Phản biện Luận văn

Từ 19/09/2023 đến 29/09/2023

 

 

10

Bảo vệ Luận văn

Từ 02/10/2023 đến 06/10/2023

Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Hai  09/10/2023

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

NGUYỄN VŨ QUANG