Lịch thực hiện Đồ án Chuyên ngành – Khóa 2019, HK1 năm học 2022 – 2023

(Thời gian 15 tuần, từ 22/08/2022 đến 04/12/2022)

CÔNG VIỆCTHỜI GIANGHI CHÚ
Phổ biến nội dung môn Đồ án chuyên ngành – Hình thức: Offline Thứ 3 02/08/202209g00: Đại Trà10g00: CLCPhòng: TB sau
SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINKTừ 01/08/2022 tới 07/08/2022 
BM phân công GVHDTừ 15/08/2022 đến 19/08/202216g00 – 19/08/2022:
BM gửi KQ phân công cho VPK để đăng website
Gặp GVHD, bắt đầu thực hiện Đồ ánTừ 22/08/2022 
Nộp Đồ án (tại Bộ môn hướng dẫn)Trước 10g00, thứ Hai, ngày 05/12/2022 
Trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM)Từ 06/12/2022 tới 18/12/2022 
Nộp kết quả về Khoa15g00, thứ Ba, ngày 20/12/2022 

Chú ý:
–   SV từ khóa 19 trở về sau: môn Đề cương LVTN đổi tên thành Đồ án chuyên ngành – IM4033
–   SV từ khóa 18 trở về trước vẫn thực hiện theo lịch công bố trên, và giữ mã môn và tên môn cũ
 

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
TS. NGUYỄN VŨ QUANG