LỊCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 15 tuần, từ 08/01/2024 đến 05/05/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: >>LINKTừ 27/11/2023 tới 10/12/2023 
2BM phân công GVHDPhân công: 25/12/2023 – 29/12/202303/01/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3SV gặp GVHD, bắt đầu thực hiện Đồ ánTừ 08/01/2024 
4Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM18/03/2024: GVHD báo cáo BMBM lưu lại lại các báo cáo, cuối kỳ gởi cho các HĐ bảo vệ để đánh giá thái độ và quá trình.
5SV nộp Đồ án tại Bộ mônTrước 10g00, thứ Hai, ngày 06/05/2024 
6SV trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM)Từ 06/05/2024tới 19/05/2024 
7Nộp kết quả về Khoa15g00, thứ Tư, ngày 22/05/2024 

Chú ý:

  • SV từ khóa 19 trở về sau: môn Đề cương LVTN đổi tên thành Đồ án chuyên ngành – IM4033
  • SV từ khóa 18 trở về trước vẫn thực hiện theo lịch công bố trên, và giữ mã môn và tên môn cũ.

TP.HCM, ngày…..tháng …. năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG