Danh sách phân công GVHD và Lịch thực hiện đồ án chuyên ngành Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

(Thời gian 15 tuần, từ 02/01/2023 đến 30/04/2023)

STT 

Công việc 

Thời gian 

Ghi chú 

1 

Phổ biến nội dung môn Đồ án chuyên ngành 

 

 

Thắc mắc, SV liên hệ TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn 

2 

SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINK 

Từ 12/12/2022 tới 18/12/2022 

 

3 

BM phân công GVHD 

Từ 26/12/2022 đến 30/12/2022 

16g00 – 30/12/2022: BM gửi KQ phân công cho VPK để đăng website 

4 

Gặp GVHD, bắt đầu thực hiện Đồ án 

Từ 02/01/2023 

 

5 

Nộp Đồ án (tại Bộ môn hướng dẫn) 

Trước 10g00, thứ Hai, ngày 01/05/2023 

 

6 

Trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM) 

Từ 02/05/2023 tới 12/05/2023 

 

7 

Nộp kết quả về Khoa 

15g00, thứ Ba, ngày 16/05/2023 

 

Chú ý: 

  • SV từ khóa 19 trở về sau: môn Đề cương LVTN đổi tên thành Đồ án chuyên ngành – IM4033 
  • SV từ khóa 18 trở về trước vẫn thực hiện theo lịch công bố trên, và giữ mã môn và tên môn cũ. 

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG