Kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng SV năm 2013

Báo cáo khảo sát đánh giá của nhà quản lý đối với sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp được tổng kết dựa trên số liệu thu về qua việc đánh giá 65 bạn cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí tốt nghiệp các năm từ 2009 đến 2013.
Nhìn chung, các phần lớn công ty tham gia đánh giá là các công ty lớn có số vốn trên 100 tỷ và chủ yếu là công ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần.

Những đáp viên tham gia khảo sát đánh giá các kỹ năng sinh viên đều đạt yêu cầu. 95.4% đáp viên làm việc ở các vị trí quản lý và 73.8% có thời gian làm việc từ 3 năm trở lên tại công ty. Ngoài ra, 78.5% đáp viên có thời gian làm việc cùng cựu sinh viên trên 6 tháng.

Tuy chỉ đánh giá lấy mẫu 65 sinh viên tốt nghiệp các năm 2009 đến 2013 nhưng 39 bạn này thể hiện khá rõ đặc điểm sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp. 78.5% sinh viên được đánh giá là Nam, và 75.4% sinh viên đang làm việc ở cấp nhân viên, chuyên viên.

Về đánh giá các kỹ năng chung của sinh viên Bách Khoa. Các kỹ năng phục vụ cho quá trình làm việc chuyên nghiệp như tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và kỷ luật lao động là những kỹ năng quan trọng và được kỳ vọng cao từ sinh viên mới tốt nghiệp khoa Quản lý Công nghiệp.

Khi so sánh mức độ kỳ vọng và mức độ đáp ứng các kỹ năng, hầu hết các kỹ năng của sinh viên đều đáp ứng trên 85% mức độ kỳ vọng của nhà quản lý. Các kỹ năng có mức đáp ứng cao nhất là tuân thủ kỷ luật lao động (97.1%) và tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp (96.8%). Tuy nhiên vẫn còn một số kỹ năng sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp cần bồi dưỡng thêm trước khi ra trường như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề…

Với nhóm các kỹ năng chuyên khoa Quản lý Công nghiệp. Hầu hết kỹ năng đều đáp ứng trên 90% mức độ kỳ vọng từ nhà quản lý, trong đó được đánh giá cao nhất là đánh giá trình độ công nghệ (mức độ đáp ứng 99.1%) và dưới mức 90% có 4 kỹ năng là quản lý chuổi cung ứng (89.7%), khả năng lập kế hoạch tiếp thị (88.7%), khả năng giải quyết vấn đề trong quản trị