Kết quả khảo sát SV về giảng dạy HKI / 2013-2014

Thống kê trên toàn trường, quy mô khảo sát được thực hiện như sau:

  • Số lượng môn học đã khảo sát: 1.388 trên tổng số môn học được giảng dạy, đạt tỷ lệ: 83,2%
  • Số lượt sinh viên đăng ký học (theo Danh sách môn học khảo sát): 127.168 lượt;
  • Số lượt sinh viên trả lời: 63.913 lượt, đạt tỷ lệ: 50,3% so với số sinh viên theo học.