Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2022

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp
1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc sống của công nhân viên FGL 2.
2 TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên Các yếu tố linh hoạt chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam To-QLCN-2021-27 Trường OISP