Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2021

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp
1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C
2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C
3 ThS.Hàng Lê Cẩm Phương CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM T-QLCN-2020-60 Trường
4 ThS. Hàng Lê Cẩm Phương, ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM T-QLCN-2020-60 Trường
5 TS. Lê Thị Thanh Xuân, ThS. Đậu Xuân Trường Định vị thương hiệu của Khoa Quản lý Công Nghiệp (Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh) từ góc nhìn của sinh viên To-QLCN-2020-23
6 ThS. Đậu Xuân Trường Định vị thương hiệu của Khoa Quản lý Công Nghiệp (Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh) từ góc nhìn của sinh viên To-QLCN-2020-23
7 PGS. TS. Phạm Quốc Trung Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và việc sử dụng mạng xã hội đến lựa chọn thương hiệu ưa thích nhất của nhân viên: Một nghiên cứu thực nghiệm trong ngành CNTT ở Việt Nam To-QLCN-2020-06
8 ThS. Nguyễn Thuỳ Trang Khảo sát điểm đầu vào của sinh viên, điểm học tập, chất lượng học tập và hình ảnh thương hiệu Khoa QLCN
9 TS. Trương Minh Chương Khảo sát điểm đầu vào của sinh viên, điểm học tập, chất lượng học tập và hình ảnh thương hiệu Khoa QLCN To-QLCN-2020-24