Marketing

TIẾP THỊ CĂN BẢN

Mã môn học
IM2009
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
3
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản của lý thuyết tiếp thị (marketing) hiện đại cũng như phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề tiếp thị của doanh nghiệp. Toàn bộ các khái niệm của tiếp thị hiện đại như: phân tích cơ hội thị trường, cạnh tranh, các hình thức chiến lược, phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị, tiếp thị hỗn hợp sẽ được trình bày và thảo luận trên lớp. Bên cạnh đó, một số nội dung lý thuyết mới cập nhật cũng như chỉ số mức độ hài lòng của khách hàng (customer satisfaction index), phần của khách hàng (share of customer), tiếp thị dựa trên quan hệ (relationship marketing), hay tài sản của khách hàng (customer equity) cũng sẽ được đưa vào giới thiệu trong chương trình.

Tiếp Thị (hay Marketing) ở góc độ nào đó là các hoạt động của doanh nghiệp giúp kết nối doanh nghiệp với khách hàng nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong môn học này sinh viên sẽ đi vào tìm hiểu các chủ đề quan trọng như hành vi khách hàng, STP (chiến lược khách hàng), và các chương trình hỗn hợp 4P (Product, Pricing, Place, Promotion). Tiếp thị là môn học nền tảng đối với sinh viên các ngành quản lý. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống tư duy tiếp thị trong môi trường kinh doanh, sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể: Hiểu rõ các hiện tượng và hoạt động tiếp thị của công ty;  Phân tích và đưa ra giải pháp cho các vấn đề tiếp thị; Tham gia triển khai thực hiện các chương trình tiếp thị.

  • Kiến thức nền tảng về: qui trình quản trị tiếp thị hiện đại, chiến lược phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vi trên thị trường và chương trình tiếp thị hỗn hợp 4P cùng các chủ đề mới như: CSI, tiếp thị dựa trên quan hệ, tài sản khách hàng…
  • Các kỹ năng mềm: kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, xác định và phân tích vấn đề, kỹ năng tìm kiếm thông tin, tư duy logic và sáng tạo.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản của lý thuyết tiếp thị hiện đại cũng như phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề tiếp thị của doanh nghiệp.