INTERNSHIP

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã môn học
IM3313
Số tiết
Số tín chỉ
4
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6 - Hè
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Giảng viên
Tập thể giảng viên QLCN

Hỗ trợ sinh viên tập sự công việc, và thực hành kỹ năng ngành nghề. Qua đó, sinh viên học hỏi từ quy trình trong thực tiễn và từ kinh nghiệm của các nhà quản lý. Ngoài ra sinh viên có thể vận dụng được các lý thuyết đã học để thực hiện công việc – phân tích – tổng hợp – đối chiếu tại các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, giữa lý thuyết và thực tiễn.

Môn học này yêu cầu sinh viên trước hết giới thiệu quá trình hình thành và phát triển, các sản phẩm chính, quy trình vận hành chính của doanh nghiệp, cũng như thị trường, đối thủ cạnh tranh. Các yếu tố nguồn lực của công ty cùng với các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các thuận lợi /ưu thế và tồn tại / khó khăn chung của công ty cũng cần được xem xét. Cạnh đó sinh viên được yêu cầu mô tả sâu hoạt động của một bộ phận chức năng trong công ty, nhằm nhận diện vài vấn đề cần cải tiến từ đó đề xuất định hướng giải quyết.

  • Nhận diện bối cảnh hình thành đề tài thực tập
  • Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm trong quá trình thực tập
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp với tổ chức và cá nhân trong quá trình thực tập
  • Phát triển kỹ năng ngoại ngữ trong quá trình thực tập
  • Thực hiện đề tài thực tập
  • Tự đánh giá kết quả đề tài thực tập

Hỗ trợ sinh viên tập sự công việc, và thực hành kỹ năng ngành nghề.