Field Trip

THỰC TẬP NHẬN THỨC

Mã môn học
IM2029
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
4
Bộ môn
Cơ sở ngành

Môn học này yêu cầu sinh viên phải tự thực hiện công tác tổ chức tham quan/tiếp xúc với các doanh nghiệp để tìm hiểu sâu các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp: kỹ thuật, sản xuất, kế toán, tài chính, nhân sự, tiếp thị, bán hàng… Từ đó, sinh viên có thể định hướng nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và công tác của mình trong tương lai.

Phát huy năng lực chủ động của sinh viên trong việc liên hệ, tiếp xúc, tìm hiểu sâu một số hoạt động chức năng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và thương mại – dịch vụ. Qua đó, sinh viên có được nhận thức và định hướng nghề nghiệp trong quá trình học tập và nghiên cứu ở các năm tiếp theo và sau khi ra trường.

Thông qua việc quan sát, trao đổi với các cán bộ, chuyên viên tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp tham quan, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn hoạt động quản lý vận hành trong thực tế và tổng hợp thành bản báo cáo.