Statistics in Business

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Mã môn học
IM2007
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
3
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức thống kê cơ bản làm nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu sâu hơn sau này. Cụ thể, sinh viên sẽ nắm được qui trình giải quyết một bài toán thống kê, bao gồm cả hai nội dung thống kê mô tả và thống kê suy diễn. Tất cả kiến thức này hầu hết được minh họa thông qua phần mềm Excel như một công cụ máy tính hiệu quả để giúp sinh nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính ứng dụng trong thống kê.

  • Qui trình giải quyết một bài toán thống kê
  • Ý nghĩa của các tham số thống kê, các phân phối xác suất, hệ số tương quan và các tham số trong phân tích hồi qui
  • Làm quen với chuỗi thời gian và một số mô hình dự báo đơn giản
  • Đặt giả thuyết thống kê và kiểm định chúng
  • Sử dụng thông thạo công cụ Excel để tính toán các tham số thống kê, lập mô hình tính hệ số tương quan và phân tích hồi qui.

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức thống kê cơ bản làm nền tảng cho việc học tập và nghiên cứu sâu hơn sau này.