FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT

QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG

Mã môn học
IM1007
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
2
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Nguyễn Văn Tuấn

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết nền tảng của quản trị học, cách thức phân tích các vấn đề trong quản trị dựa trên những lý thuyết này, và liên hệ với thực tế công việc của nhà quản trị.

Công việc quản trị có thể được nhận thấy ở khắp mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống,
ngành nghề – từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân mình đến việc tổ chức,
điều hành công việc cho một nhóm người và cao hơn là quản lý một tổ chức. Môn học này
cung cấp những khái niệm chung về quản trị, sự phát triển của các quan điểm quản trị, các
chức năng chính về quản trị như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động
đã đề ra nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

  • Được trang bị những kiến thức cơ sở trong quản trị học.
  • Có nền tảng hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu tiếp theo các chuyên môn quản trị như Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự, Quản trị marketing, Quản trị chất lượng, Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức, v.v…
  • Hiểu và biết cách tham gia vào các hoạt động quản trị đang diễn ra trong tổ chức.

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.