WORKING CAPITAL MANAGEMENT

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

Mã môn học
IM4011
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

Trong quá trình quản lý hoạt động DN, hầu hết thời gian nhà quản lý phải đối phó với các vấn đề có liên quan đến vốn lưu động. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để ứng dụng các kiến thức tài chính đã học vào việc nhận dạng và ứng phó với các nhu cầu tài chính phát sinh trong các hoạt động hàng ngày của DN.

Nội dung môn học tập trung vào các phương pháp phân tích tài chính đã học để phân tích hiệu quả đầu tư tài sản lưu động và hiệu quả sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn của 1 doanh nghiệp thực tế. Sinh viên sẽ lần lượt nhận dạng các vấn đề có liên quan đến tình hình quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp đang khảo sát như chính sách vốn lưu động, bao gồm cả đầu tư và tài trợ TSLĐ, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả. Các nguồn tài trợ ngắn hạn tại các Ngân hàng đối với DN cũng được khảo sát nhằm tìm nguồn thích hợp.

  • Diễn tả khái niệm và tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động
  • Mô tả, phân tích và đánh giá các kỹ thuật quản lý tiền mặt
  • Mô tả, phân tích và đánh giá các kỹ thuật quản lý khoản phải thu
  • Mô tả, phân tích và đánh giá các kỹ thuật quản lý tồn kho
  • Mô tả, phân tích và đánh giá các kỹ thuật quản lý khoản phải trả

Môn học này giúp sinh viên trang bị kỹ năng cơ bản để ứng dụng các kiến thức tài chính đã học vào việc nhận dạng và ứng phó với các nhu cầu tài chính phát sinh trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.