DATA ANALYSIS

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Mã môn học
IM3049
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học này trang bị cho người học các phương pháp cơ bản cũng như các vấn đề phổ biến khi làm việc với dữ liệu quan sát. Trước tiên, môn học giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản và phân tích lý thuyết đằng sau việc ước lượng. Từ đó, môn học bàn về cách ước lượng một mối quan hệ khi những giả định cần thiết của mô hình bị vi phạm. Ngoài ra, môn học cũng giúp người học sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dùng (như Excel, SPSS, EViews,…) để phân tích hồi quy và dự báo.

Môn học này trình bày các phương pháp thống kê dùng để ước lượng và kiểm định các mô hình. Sau khi ôn lại kiến thức về xác suất và thống kê, phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu thông thường (OLS) được xem xét một cách chi tiết. Các chủ đề sẽ được trình bày bao gồm đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan, lựa chọn mô hình, và dự báo chuỗi thời gian. Vấn đề biến giả và biến phụ thuộc định tính cũng được xem xét.

  • Diễn giải thuật ngữ phân tích dữ liệu và dự báo
  • Phân tích và kiểm định sự phù hợp
  • Xây dựng và diễn giải một mô hình hồi quy tuyến tính
  • Giải quyết việc vi phạm các giả định đối với mô hình hồi quy tuyến tính
  • Xây dựng và diễn giải một mô hình hồi quy với biến độc lập/phụ thuộc là định tính
  • Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

Môn học này trang bị cho người học các phương pháp cơ bản cũng như các vấn đề phổ biến khi làm việc với dữ liệu quan sát