Macroeconomics

KINH TẾ VĨ MÔ

Mã môn học
IM1009
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
2
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Lại Huy Hùng, Trần Duy Thanh

Kinh tế học vĩ mô cung cấp lý thuyết kinh tế học vĩ mô cần thiết và làm thế nào vận dụng những lý thuyết này để hiểu hoặc bình luận các quyết định của chính phủ, ngân hàng trung ương và khu vực tư nhân.

Môn học bắt đầu bằng cách giới thiệu về các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ cơ bản và cách đo lường các chỉ tiêu vĩ mô. Sau đó tìm hiểu điều gì sẽ quyết định sự tăng trưởng kinh tế dài hạn và mức sống ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Sau đó tìm hiểu điều gì sẽ quyết định sự tăng trưởng kinh tế dài hạn và mức sống ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Giải thích ngân hàng trung ương và chính phủ có thể làm gì để làm điều tiết những bất ổn và thúc đẩy tăng trưởng. Nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa tổng sản lượng và tổng thu nhập, thất nghiệp, lạm phát, lãi suất, đầu tư, tiêu dùng, chi tiêu chính phủ. Tìm hiểu và đánh giá các chính sách can thiệp và những tác động của các chính sách tài khóa và tiền tệ.

  • Đo lường các tài khoản của quốc gia
  • Áp Dụng mô hình Tổng cầu và tổng cung
  • Mô tả và Giải thích thất nghiệp và lạm phát
  • Giải thích và phân tích Hệ thống tài chính tiền tệ và ngân hàng
  • Giải thích và phân tích Chính sách kinh tế vĩ mô
  • Phân tích các vấn đề của nền Kinh tế mở
  • Phân tích, khám phá, giải quyết vấn đề

Kinh tế học vĩ mô cung cấp lý thuyết kinh tế học vĩ mô cần thiết và làm thế nào vận dụng những lý thuyết này để hiểu hoặc bình luận các quyết định của chính phủ, ngân hàng trung ương và khu vực tư nhân.