Engineering Economics

KINH TẾ KỸ THUẬT

Mã môn học
IM1003, IM2003
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
1
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Tiến Minh, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Sau khi tham gia khóa học này, sinh viên có thể

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về:

  • Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau
  • Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại và tỷ số lợi ích/chi phí.
  • Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có sẵn.
  • Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định khấu hao chuẩn.

Môn học bao gồm giá trị theo thời gian của tiền tệ, sự tương đương của tiền tệ, các độ đo đáng giá về mặt kinh tế, các quy tắc chọn phương án đầu tư, thuế lợi tức, khấu hao thiết bị.