Organizational Science

KHOA HỌC TỔ CHỨC

Mã môn học
IM2027
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương

Những biến động trong môi trường cùng với những phát triển mới của công nghệ đã dẫn đến cuộc cách mạng mới trong việc thiết kế, thay đổi, quản lý và văn hóa tổ chức. Môn học này được thiết kế nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về những khái niệm cơ bản trong lý thuyết tổ chức, thiết kế tổ chức và thay đổi tổ chức. Sinh viên sẽ có thể nắm được những khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của những lý thuyết tổ chức hiện đại.

Môn học này sẽ giới thiệu những lý thuyết về tổ chức, nhấn mạnh tổ chức là một tổng thể và mối quan hệ của tổ chức với môi trường. Các chủ đề sẽ được trình bày bao gồm: hiệu quả, chiến lược, công nghệ, cấu trúc, văn hóa, vòng đời, ra quyết định, đổi mới,… Phần cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tiễn được cân bằng trong môn học này.

 • Diễn giải “tổ chức” là gì và ba cách tiếp cận để đánh giá hiệu quả tổ chức
 • Diễn giải môi trường tổ chức là gì và nó có thể được quản lý như thế nào
 • Diễn giải bốn thách thức khi thiết kế tổ chức
 • Diễn giải chiều dọc của cấu trúc tổ chức: hệ thống phân cấp quyền hành (tổ chức tạo ra để kiểm soát các thành viên)
 • Diễn giải cách gom nhóm và điều phối các tác vụ để tạo ra sự phân công lao động giúp tổ chức có được lợi thế cạnh tranh
 • Diễn giải các vấn đề liên quan đến việc tạo và quản lý văn hóa tổ chức
 • Diễn giải cách thức tìm ra chiến lược đúng để phản ứng lại những thay đổi diễn ra trong môi trường
 • Diễn giải tổ chức sử dụng công nghệ để xây dựng năng lực và tạo giá trị như thế nào
 • Diễn giải các dạng thay đổi mà tổ chức phải trải qua
 • Diễn giải cách quản lý vòng đời tổ chức và cách giải quyết những vấn đề liên quan
 • Diễn giải ra quyết định, học tập tổ chức, quản lý tri thức và công nghệ thông tin
 • Diễn giải sự đổi mới, tinh thần khởi nghiệp (bên trong tổ chức) và sự sáng tạo

Môn học này được thiết kế nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về những khái niệm cơ bản trong lý thuyết tổ chức, thiết kế tổ chức và thay đổi tổ chức.