Financial Accounting

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mã môn học
IM2001
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
3
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

Môn học nhằm giúp sinh viên đọc, hiểu và phân tích được các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Môn học không đi sâu vào việc ghi chép từng nghiệp vụ cụ thể mà chỉ dừng lại ở mức nguyên lý, dựa trên nền tảng của Hệ thống kế toán Mỹ.

Nội dung môn học chủ yếu tập trung giới thiệu các khái niệm và các nguyên lý cơ bản được sử dụng để ghi chép kế toán và ý nghĩa của thông tin trình bày. Cụ thể bao gồm:

1) Mô tả quá trình ghi chép của kế toán trên Sổ Nhật ký và Sổ Cái

2) Tập hợp thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính (Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối tài sản, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

3) Phân tích và diễn dịch các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính.

4) Hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc ghi chép kế toán cơ bản (theo GAAP).

5) Đọc hiểu và có khả năng phân tích, diễn dịch các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Môn học nhằm giúp sinh viên đọc, hiểu và phân tích được các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.