Managerial Accounting

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Mã môn học
IM2019
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
4
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

Mục tiêu của môn học nhằm giúp học viên hiểu được vai trò và nhiệm vụ của Kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Biết ứng dụng một số công cụ kế toán cơ bản nhằm thu thập và cung cấp thông tin sử dụng trong hoạch định, kiểm soát và ra quyết định cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp.

Môn học nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản và trình bày các phương pháp cung cấp thông tin trong lĩnh vực Kế toán quản trị. Nội dung tập trung vào :  Vai trò của hệ thống kế toán trong cung cấp thông tin dùng ra quyết định, hoạch định, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động; Lựa chọn hệ thống kế toán thích hợp; và Ứng dụng các công cụ kế toán quản trị để thu thập và cung cấp thông tin theo yêu cầu riêng biệt của các nhà quản lý trong doanh nghiệp.

  • Hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc cơ bản sử dụng trong kế toán quản trị
  • Nhận dạng hệ thống thông tin kế toán và hệ thống tính chi phí phù hợp cho một doanh nghiệp
  • Hiểu và biết ứng dụng các công cụ kế toán cơ bản trong cung cấp thông tin dùng ra quyết định, kiểm soát, hoạch định và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.