KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mã môn học
IM4007
Số tiết
60
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Hàng Lê Cẩm Phương, Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tiến Minh

Chuyên đề dành cho SV năm 3, nhằm tổng hợp các kiến thức đã học để lập KHKD cho một
DN thực tế. Việc thu thập thông tin để lập KHKD giúp SV nhận dạng các liên kết giữa các môn học
trong chương trình đào tạo, sự phối hợp giữa các chức năng trong 1 DN, và mối quan hệ giữa lý
thuyết và thực tiễn. Do tính chất ứng dụng tổng hợp, sinh viên chọn môn học này phải thỏa các yêu
cầu về môn học trước.

Môn học bắt đầu bằng phần giới thiệu về nội dung và quá trình thực hiện của một kế hoạch
kinh doanh. Việc xác định thông tin và nguồn thông tin cần thu thập giúp sinh viên định dạng các
mối quan hệ chức năng và trách nhiệm chính của các bộ phận. Trên cơ sở phân tích môi trường kinh
doanh ngoài và trong, mục tiêu chiến lược và mục tiêu của các kế hoạch bộ phận bao gồm kế hoạch
tiếp thị, kế hoạch sản xuất/hoạt động, kế hoạch nhân sự và kế hoạch tài chính lần lượt được xác
định và kế hoạch được hoạch định. Thông qua phân tích và cân đối nguồn lực từ kế hoạch tài chính,
toàn bộ mục tiêu kế hoạch sẽ được hiệu chỉnh phù hợp.

  • Phác thảo tổng quan về kế hoạch kinh doanh
  • Cho thấy kỹ năng thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp thực tế hoặc khởi nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch cho từng bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp
  • Phân tích các hoạt động chức năng và mối quan hệ giữa chúng trong một doanh nghiệp thực tế.
  • Phân tích và đánh giá bản KHKD hoàn chỉnh
  • Cho thấy khả năng làm việc đội nhóm

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.