ISO 9000

ISO 9000

Mã môn học
IM3017
Số tiết
30
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

Môn học này nhằm cung cấp cho người học biết được các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ (ISO 9000 và ISO/TS 16949), và quản lý môi trường (ISO 14000) hiện đang rất phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó giúp người học khi ra trường có thể tham gia xây dựng và quản lý các hệ thống này một cách hiệu quả ở trong các công ty trong và ngoài nước, và có thể tư vấn cho các tổ chức muốn thực hiện các hệ thống này.

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức có liên quan như: ISO 9000 là gì, lợi ích có được khi các doanh nghiệp thực hiện ISO 9000, các bước thực hiện ISO 9000, mối liên hệ giữa ISO 9000 với các hệ thống quản lí chất lượng khác. Môn học cũng yêu cầu người học sử dụng lí thuyết học được đánh giá quá trình thực hiện ISO 9000 của một tổ chức Việt Nam đã và đang thực hiện ISO 9000.

  • Giải thích bộ tiêu chuẩn ISO 9000
  • Phân tích việc tư vấn, chứng nhận và các bước thực hiện ISO
  • Phân tích hệ thống kiểm soát tài liệu & hồ sơ
  • Phân tích trách nhiệm lãnh đạo. Phân tích trách nhiệm lãnh đạo tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích quản lý nguồn lực. Phân tích quản lý nguồn lực tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích quá trình tạo sản phẩm - Thiết kế và phát triển sản phẩm. Phân tích quá trình tạo sản phẩm - Thiết kế và phát triển sản phẩm tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích quá trình tạo sản phẩm - Quá trình làm việc với khách hàng - Quá trình Mua hàng. Phân tích quá trình tạo sản phẩm - Quá trình làm việc với khách hàng tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích việc sản xuất & cung cấp dịch vụ. Phân tích việc sản xuất & cung cấp dịch vụ tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích việc đo lường, phân tích và cải tiến. Phân tích việc đo lường, phân tích và cải tiến tại một doanh nghiệp.
  • Phân tích việc phân tích dữ liệu và ra quyết định - Cải tiến liên tục. Phân tích việc phân tích dữ liệu và ra quyết định tại một doanh nghiệp. Giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam

Môn học này giúp sinh viên khi ra trường có thể tham gia xây dựng và quản lý các hệ thống này một cách hiệu quả ở trong các công ty trong và ngoài nước, và có thể tư vấn cho các tổ chức muốn thực hiện các hệ thống này.