Manufacturing Systems

HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Mã môn học
IM2021
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
4
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Hằng

Môn học này nhằm giúp sinh viên nắm được một số hệ thống sản xuất hiện nay trong nền sản xuất công nghiệp Việt nam, cũng như một số nền sản xuất hiện đại của một số nước công nghiệp phát triển. Môn học còn giúp sinh viên có thể dễ dàng nhận diện hệ thống sản xuất hiện đại, thâm nhập thực tế sản xuất. Từ đó, sinh viên có thể tìm hiểu cấu trúc của hệ thống sản xuất như nhân sự, chi phí, máy móc thiết bị,…

Môn học Hệ thống sản xuất sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về các hệ thống sản xuất đã và đang áp dụng ở Việt nam và trên thế giới. Môn học này gồm 3 phần chính:

  • Khái niệm cơ bản cung cấp thông số cần thiết để đánh giá và kiểm soát hệ thống
  • Hệ thống sản xuất cung cấp nội dung liên quan đến một số hệ thống đặc trưng như đơn chiếc, theo lô, khối lớn, linh hoạt,...
  • Chi phí và quản lý cung cấp phương pháp xác định giá thành cơ bản và khái niệm về quản lý trong khu vực sản xuất

Ngoài ra, sinh viên phải thực hiện 01 bài tập nhóm tìm hiểu hệ thống sản xuất/dịch vụ thực tế tại doanh nghiệp.

Môn học này cung cấp các kiến thức về hệ thống sản xuất nhằm giúp cho sinh viên có thể xây dựng được một hệ thống sản xuất phù hợp theo yêu cầu, và có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp hiện nay.