Business Intelligence and Decision Support Systems

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Mã môn học
IM3041
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

Ra quyết định quản lý trong bối cảnh cạnh tranh là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức nào. Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh chính là giải pháp cho vấn đề này. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên (i) hiểu về vai trò của công nghệ thông tin với việc ra quyết định trong tổ chức; (ii) kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm điển hình nhằm hỗ trợ các quyết định quản lý.

Môn học này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn toàn cảnh về analytics (tạm dịch là phân tích học), bao gồm các kỹ thuật và công cụ đã được áp dụng thành công trong các tổ chức hiện đại. Sinh viên sẽ nắm được sự tiến hóa của hệ hỗ trợ quyết định (DSS), trí tuệ kinh doanh (BI) và phân tích học kinh doanh (BA) từ việc lập ra các báo cáo chuẩn cho đến một hệ thống thông tin tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho những người ra quyết định hiện đại. Môn học này cũng xây dựng bước đầu cho sinh viên kỹ năng thực hành trên các công cụ hỗ trợ quyết định như Tableau/Google Data Studio, RapidMiner/Python và Analytic Solver/IBM CPLEX.

Môn học này được tài trợ bởi DataCamp.

  • Diễn giải các thuật ngữ hệ hỗ trợ quyết định (DSS), trí tuệ kinh doanh (BI), phân tích học kinh doanh (BA).
  • Áp dụng phân tích học mô tả (trí tuệ kinh doanh).
  • Áp dụng phân tích học dự đoán (hệ hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu).
  • Áp dụng phân tích học đề xuất (hệ hỗ trợ quyết định dựa trên mô hình).

Môn học này cung cấp cho sinh viên hiểu về vai trò của công nghệ thông tin với việc ra quyết định trong tổ chức và kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm điển hình nhằm hỗ trợ các quyết định quản lý.