Product/Services Innovation

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Mã môn học
IM3027
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Kim Anh

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và những thách thức của hoạt động đổi mới sản phẩm/dịch vụ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Người học có thể hiểu rõ quy trình, được trang bị một vài công cụ cơ bản liên quan đến quá trình đổi mới, để có thể tham gia hoặc dẫn dắt hoạt động này tại doanh nghiệp.

Đổi mới sản phẩm/dịch vụ là một chu trình phức tạp trong quản trị kinh doanh. Để quản lý hiệu quả chu trình này, nhà quản lý cần kết hợp kiến thức liên ngành liên quan đến marketing, chất lượng, sản xuất, tài chính, công nghệ, hệ thống thông tin, dự án… và hiểu rõ về hoạt động, hành vi của tổ chức với các hiểu biết liên quan đến làm việc nhóm, quản lý sự thay đổi…

Môn học này dựa trên chu trình “innovation funnel” để phân tích và hướng dẫn người học thực hành từ giai đoạn fuzzy front end đến giai đoạn phát triển sản phẩm/dịch vụ và giới thiệu, thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Mỗi giai đoạn sẽ trang bị cho người học một số công cụ thực hành, và thông qua thực hành người học sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để tích lũy thành kỹ năng sau này.

  • Phát hiện vai trò và vị trí của quá trình đổi mới sản phẩm/dịch vụ đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
  • Phát thảo chu trình "Innovation funnel", trình tự, các giai đoạn đổi mới sản phẩm dịch vụ
  • Thu thập thông tin và phân tích dữ liệu trong quá trình đổi mới sản phẩm/dịch vụ
  • Xây dựng mô hình kinh doanh, thiết kế mô hình tổ chức

Môn học giúp người học có thể hiểu rõ quy trình, được trang bị một vài công cụ cơ bản liên quan đến quá trình đổi mới, để có thể tham gia hoặc dẫn dắt hoạt động này tại doanh nghiệp.