BUSINESS ETHICS AND COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Mã môn học
IM3051
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

Khóa học giúp sinh viên hiểu được đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội (CSR). Thứ nhất, khóa học được thiết kế để hướng dẫn sinh viên các qui định và các hướng dẫn tại nơi làm việc mà cần được tuân theo; giúp sinh viên có khả năng phân tích lý trí các tình huống đạo đức, có khả năng xác định những qui định nào là có đạo đức và cái nào là không. Thứ hai, môn học cũng cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về CSR và đạo đức kinh doanh, biết được các loại trách nhiệm mà doanh nghiệp cần thực hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, vai trò của các tổ chức khác nhau trong CSR và làm thế nào triển khai thực hiện CSR trong hoạt động. Thứ ba, môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm căn bản nhất đạo đức nghề nghiệp.

Đạo đức kinh doanh và CSR cung cấp cho sinh viên hiểu biết chung về các chuẩn mực trong kinh doanh và trách nhiệm cần thực hiện trong hoạt động kinh doanh. Khóa học cung cấp cho sinh viên hiểu biết về bản chất của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bối cảnh ảnh hưởng đến hoạt động và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Là một thành phần quan trọng của CSR, các loại đạo đức kinh doanh và các trách nhiệm trong kinh doanh đối với bên trong và bên ngoài tổ chức được đề cập và giới thiệu cho sinh viên. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho sinh viên các khái niệm và hiểu biết căn bản nhất về đạo đức nghề nghiệp.

  • Tổng quan về (Hiểu được) Phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh và Quản lý mối quan hệ với các đối tượng hữu quan
  • Các lý thuyết về đạo đức – Nền tảng để phân tích hành vi đạo đức và trách nhiệm
  • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hiểu được khái niệm Trách nhiệm xã hội (CSR) và bối cảnh ảnh hưởng và thực hiện CSR
  • Các vấn đề của tổ chức và CSR
  • Các vấn đề kinh tế và CSR
  • Các vấn đề xã hội và CSR

Đạo đức kinh doanh và CSR cung cấp cho sinh viên hiểu biết chung về các chuẩn mực trong kinh doanh và trách nhiệm cần thực hiện trong hoạt động kinh doanh.