MIS FOR SMEs TOPIC

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mã môn học
IM4017
Số tiết
30
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế hệ thống thông tin quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một bộ phận quan trọng tạo động lực cho nền kinh tế và chiếm hơn 95% số doanh nghiệp đăng ký, nhưng có những đặc điểm rất khác biệt so với doanh nghiệp lớn. Khi kết thúc môn học, các sinh viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng căn bản để có thể triển khai hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Môn học được thiết kế thành 3 phần chính. Trong đó phần 1 sẽ đề cập đến các đặc điểm của DNNVV, các lợi ích mà hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có thể tạo ra cho các DNNVV. Trong phần 2 sẽ trình bày phương cách để các DNNVV lựa chọn chiến lược, lập kế hoạch và dự án triển khai HTTTQL. Phần 3 giới thiệu về quản lý và duy tu HTTTQL trong DNNVV.

  • Giải thích DNNVV
  • Ứng dụng CNTT trong DNNVV
  • Lựa chọn chiến lược CNTT vàáp dụng kế hoạch triển khai MIS
  • Phân tích việc duy tu và bảo trì hệ thống MIS

Môn học này giúp sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế hệ thống thông tin quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một bộ phận quan trọng tạo động lực cho nền kinh tế và chiếm hơn 95% số doanh nghiệp đăng ký, nhưng có những đặc điểm rất khác biệt so với doanh nghiệp lớn.