2 (Linh Trung)

Cơ sở

IM2003KINH TẾ KỸ THUẬT

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Tiến Minh, Võ Thị Ngọc Trân
More Detail

IM2023XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Bùi Nhựt Phong, Đỗ Hồng Quân, Trần Phi Phượng
More Detail

IM2021HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Giảng viên : Nguyễn Thị Thu Hằng
More Detail

IM2017HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu
More Detail

IM3039PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân
More Detail

IM3041TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Giảng viên : Huỳnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Ngọc Bình Phương
More Detail

IM2019KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Giảng viên : Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn
More Detail

IM2009TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên
More Detail

IM1001GIỚI THIỆU NGÀNH

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN
More Detail

IM2007THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân
More Detail
1 2

Search For Courses