Lịch tiếp Sinh viên

HK II / NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5610

Liên hệ qua email

TS. Dương Như Hùng
Trưởng khoa

nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5612
Sáng: Thứ Tư 09:00 – 11:30 (CS1)
Chiều: Thứ Hai 14:00 – 16:30 (CS1)

TS. Nguyễn Vũ Quang
Phó trưởng khoa (phụ trách đào tạo)

tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5611
Sáng: Hai 9:00-10:30
Chiều: Thứ Sáu 9:30-10:30

ThS. Trần Duy Thanh
Phó trưởng khoa (phụ trách CSVC và CTSV) GVCN K2018: CLC + LKQT GVCN: Bằng 2 CNMH: TTTN, TTNT

tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5607
Sáng: Thứ Hai 8:30 – 10:30 (CS1)
Chiều: Thứ Năm 13:30 – 15:00 (CS1)

TS. Trương Minh Chương
Phó trưởng khoa (phụ trách KHCN& QHQT)
Phòng 103B10

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 8.30-10.30

Liên hệ email

CNMH: Kinh tế Kỹ thuật
GVCN K2020: ĐHCQ

ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ Tư, 12:00 – 12:50; 15h đến 15h45 (CS1)

Trưởng phòng TNMP
GVCN K2019: CLC + LKQT

PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 8:00 – 11:00 (CS1)

Thứ Tư, 15:00 – 16:00 (CS1)

GVCN K2019: lớp 1, 2

ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

 

ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
ngnbphuong@hcmut.edu.vn

Thứ sáu 09:00 – 11:00 (Online)

Liên hệ email

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:00 – 9:00 (Online)

Thứ 4, 11:00 – 11:50 (Online)

 

Phòng 104B10

Bộ môn Tài Chính

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ Năm, 14:00 – 17:00 (CS1)

Phó CNBM

ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 8:30-11:30 (CS1)

Liên hệ email

 

ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 9:00 – 11:00 (CS1)

Liên hệ email

 

ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 8:00 – 9:00 (CS2)

Thứ Hai và thứ Sáu, 15g-16g, CS2

 

ThS. Ngô Đặng Tuân
…….@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

GVCN K21 nhóm A

ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 9:00 – 11:00 (CS1)

Liên hệ email

 

ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:30 – 10:30 (CS1)

Thứ Sáu, 13:30 – 15h:00 (CS2-H1)

 

Phòng 106B10

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn
GVCN K15 tới K18 – hệ Chính quy

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

GVCN K2020: CLC
CNMH: LVTN, đề cương LVTN

TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

Giám đốc TT BR&T

ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

GVCN K2020: CLC

ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn

Thứ sáu, 10:00 – 11:00 (CS1 – 106B10)

Thứ hai, 14:00 – 15:00 (CS2-H1)
Thứ hai, 17:00 – 17:50 (CS2 – H1)
Thứ tư, 12:00 – 13:00 (CS2 – H1)

GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4

ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn

Thứ ba, 9:00 – 12:00 (CS1)
Thứ tư, 11:00 – 13:00 (CS2 – H2)
Thứ sáu, 11:00 – 12:00 (CS2 – 114H6)

Thứ năm,  11:00 – 13:30 (CS1)

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

 

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

GVCN Khóa 20 – CQ

TS. Lê Phước Luông
lpluong@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

GVCN Khóa 22 CLC

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:00 – 9:30 (CS1)

Thứ Tư, 12:00 – 15:00  (CS1)

 

Phòng 107B10

Bộ môn Tiếp thị và Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

CNBM

ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 9:00 – 11:30 (CS1)

Thứ Ba, 12:30 – 15h30 (CS1)

 

TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ Hai, 15:30 – 18:00 (CS1)

CNMH: QTKD cho KS
Phó CNBM
GVCN: Khóa 21 – Đại Trà

ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ 6, 12:30 – 15:00 (CS2-H6)

 

TS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:00 – 11:00 (CS1)

Liên hệ email

GVCN Khóa 22 CQ

TS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ Ba, 14:00 – 17:00 (CS1)

 

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00 – 11:30 (CS1)

Thứ ba, 15:00 – 18:00 (CS1)

GVCN K2021: CLC nhóm B

ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00 – 11:30 (CS1)

Liên hệ email

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 9:00 -11:30 (CS1)

Liên hệ email

 

TS. Phạm Ngọc Trâm Anh
pntanh@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Thứ Ba, 4:00 – 18:00 (CS1)

Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vn

Liên hệ email

Liên hệ email

Trợ lý sinh viên
GVCN Khóa 22 CQ

ThS Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00 – 11:00 (CS1)

Liên hệ email