Báo cáo SAR-QLCN (cập nhật 5/5/2014)

Báo cáo tự đánh giá (SAR) CTĐT Cử nhân QLCN theo chuẩn AUN-QA

– Mục tiêu: phục vụ công tác đánh giá kiểm định theo AUN-QA & cải tiến chất lượng khoa QLCN 

–Nhóm viết báo cáo: Tổ ĐBCL + các thầy/cô khoa QLCN

–Cấu trúc báo cáo:

•Phần 1: Giới thiệu chung về ĐHQG, ĐHBK và khoa QLCN

•Phần 2: Đánh giá 15 tiêu chí theo AUN-QA chương trình cử nhân QLCN

•Phần 3: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu & kế hoạch cải tiến

•Phụ lục: Các minh chứng cho từng tiêu chí ở phần 2.